top of page

Privacy verklaring

Biardo Survival Suits B.V., gevestigd aan De Trompet 2800 1967 DD Heemskerk The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Biardo Survival Suits B.V.
De Trompet 2800
1967 DD Heemskerk
The Netherlands
+31 251241256
https://biardo.com/

Mw. I. Schouten is de Functionaris Gegevensbescherming van
Biardo Survival Suits B.V.
Zij is te bereiken via info@biardo.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Biardo Survival Suits B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens telefonisch contact en in correspondentie.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of
een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van
hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@biardo.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Biardo Survival Suits B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om goederen en diensten bij u af te leveren.
Biardo Survival Suits B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Biardo Survival Suits B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Biardo Survival Suits B.V.) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Biardo Survival Suits B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 7 jaar als bewaartermijn voor de
verstrekte persoonsgegevens. Het bewaartermijn gaat in op het moment dat de gegevens verstrekt zijn.


Delen van persoonsgegevens met derden

Biardo Survival Suits B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt uw persoonsgegevens alleen met
verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan
een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Biardo Survival
Suits B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Biardo Survival Suits B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Biardo Survival Suits B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@biardo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Biardo Survival Suits B.V. wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Biardo Survival Suits B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@biardo.nl

Logo-privacy-wetgeving-UK-300x212.png
bottom of page